СТАТУТ

У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09) и члана 9. Статута удружења грађана »Нишки креативни студио«, на оснивачкој скупштини одржаној 01.06.2013. године, доноси:

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА »НИШКИ КРЕАТИВНИ СТУДИО«

Члан 1.

Удружење »Нишки креативни студио« (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области културе и уметности.

Члан 2.

Циљеви Удружења су: анимирање деце и омладине, посебно оних ометених у развоју, из разних области културе и уметности, као и стална борба за јачање статуса и права уметника и културних радника.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење:
1) Организује фестивале из разних области уметности, књижевне вечери, ликовне колоније и остале манифестације културног карактера;
2) Oбјављује књиге, часописе и друге публикације за децу и омладину из области културе и уметности;
3) Окупља уметнике, писце и песнике и са њима организује и реализује разне пројекте и радионице;
4) Сарађује са разним установама, школама, удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве културом, уметношћу и образовањем деце и омладине;
5) Организује стручњаке за рад на научним, стручним и истраживачким пројектима из области културе и уметности;
6) Организује разне скупове, саветовања, семинаре и друге облике стручног образовања у области културе и уметности;

Члан 4.

Назив Удружења је: »Нишки креативни студио«.
Скраћени назив Удружења је: НКС.
Назив Удружења на енглеском језику је: »Nish Creative Studio«.
Удружење има свој логотип. Логотип је низ од три стилизована ћирилична слова: „К“, „Н“ и „С“, тако што је слово „К“ по усправној оси заротирано за 180 степени, а слова „Н“ и „С“ се преклапају у ширини десне усправне линије слова „Н“ где је преклоп безбојан. Испод ова три слова ћириличним писмом је исписано: „нишки креативни студио“.
Удружење има седиште у Нишу.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Члан 5.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.
Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.
За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.
Чланство се стиче потписивањем приступнице.
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.
Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Члан 7.

Пунолетни члан Удружења има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3) бира и буде биран у органе Удружења;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.
Малолетни члан удружења има права из тач. 1. и 4. става 1. овог члана.
Малолетни члан са навршених 14 година може присуствовати седници Скупштине и учествовати у расправи, али нема право гласа.
Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3) плаћа чланарину;
4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Члан 8.

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.

Члан 9.

Скупштину Удружења чине сви његови пунолетни чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.
Скупштина:
1) доноси план и програм рада;
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) усваја друге опште акте Удружења;
4) бира и разрешава чланове Управног одбора;
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
6) разматра и усваја финансијски план и извештај;
7) одлучује о висини чланарине за следећу годину;
8) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења.
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова са правом гласа.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има три члана, које бира и опозива Скупштина.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију. Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Члан 11.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.
Заменик председника је овлашћен да, у отсуству председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 12.

Управни одбор:
1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
2) организује редовно обављање делатности Удружења;
3) поверава посебне послове појединим члановима;
4) доноси финансијске одлуке;
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање три члана Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. Став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;
7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Члан 13.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Члан 14.

Рад Удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Члан 15.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима која се баве културом и уметношћу, о чему одлуку доноси Скупштина.

Члан 16.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Члан 17.

Удружење прибавља средства продајом својих публикација односно обавља привредну делатност: 5811 – Издавање књига, 5814 – Издавање часописа и периодичних издања и 5819 – Остала издавачка делатност.
Удужење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Члан 18.

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области културе и уметности, као и продајом производа насталих у оквиру едукативних радионица, као и других облика сродних привредних делатности које удружење обавља.
Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво за остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Члан 19.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 20.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на Републику Србију, на име задужбине.

Члан 21.

Удружење има печат округлог облика на којем је у ободу ћириличним писмом исписано: Удружење „Нишки креативни студио“ Ниш, а у средини логотип Удружења.

Члан 22.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.